دکتر بهروز صالحی

دکتر بهروز صالحی

دکتر بهروز صالحی

 پزشک "جراح عمومی" در بیمارستان خیریه برادران و ریاست مدیکوم  

دکتر بهروز صالحی، پزشک متخصص جراحی عمومی

مفهوم جراحی برای من ...

جراحی برایم به این معناست که همواره برایتان قابل دسترس باشم.

جراحی برایم به این معناست که مبادرت به جراحی نکرده بجز در موارده اورژانسی بر روی جراحی پا فشاری نکنم.

جراحی برایم به این معناست که تمام نتایج آزمایشاتتان را مورده بررسی قرارداده و سپس روش معالجه ای را اتخاذ کنم.

جراحی برایم به این معناست که در مواردی که امکان پذیر است بدنبال گزینه هایی دیگربه غیر از جراحی بوده و آنها را بیابم

جراحی برایم به این معناست که تمام اطلاعاتی را که میخواهید در اختیارتان قرار دهم و بعنوانه شریک و یاور شماعمل کنم.

جراحی برایم به این معناست که هنگامیکه زندگی عادی خود را از سر میگیرید باز هم در کنارتان هستم.

جراحی برایم به این معناست که بین من بعنوانه پزشک شما و شما بعنوان بیمار من ، اعتماد مطلق وجود دارد.

جراحی برایم به این معناست که رابطه ام با شما ، رابطه ای شفاف است.

خدمات

پیام شما به دکتر بهروز صالحی

فرم ایمیل پزشکان

یک صفحه فرم فارسی
captcha
to top